Urodził się 14 kwiet­nia 1842 roku w Bo­janie na Bukowinie. Początkowo uczył się we Lwowie i usługi­wał jako ministrant w jezuickim kościele p.w. śś. Piotra i Paw­ła, gdzie nawiązał serdeczną przyjaźń z zakrystianem, bratem Janem Nemeczkiem. Często go odwiedzał i razem rozczytywa­li się w książkach religijnych i odmawiali wspólnie różaniec oraz inne modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.

      Wojciech wstą­pił do zakonu jezuitów w roku 1856. Nowi­cjat odbył w Baumgartenbergu w Austrii. Po ukończeniu nauk humanistycznych w Starej Wsi, przez pięć lat pracował nad wychowa­niem i wykształceniem młodzieży w kon­wikcie tarnopolskim, gdzie wydoskonalił się na doskonałego pedagoga i profesora. Teo­logię studiował w Krakowie, a w roku 1871 otrzymał świecenie kapłańskie w Katedrze Wawelskiej. Przez pierwsze 11 lat swojego kapłaństwa pracował w Starej Wsi jako pro­fesor nauk humanistycznych i mistrz nowi­cjuszów.

      Od roku 1884 przez 18 lat pracował nad reformą zakonu Bazylianów. Przebywał przeważnie w klasztorze w Dobromilu, gdzie był przełożonym, profesorem i mistrzem no­wicjuszów. Pragnąc z większym pożytkiem pracować nad odrodzeniem duchowieństwa i ludu ukraińskiego nosił się z myślą przej­ścia na obrządek wschodni. Od roku 1905 był rektorem seminarium duchownego w Jassach, w Rumunii, a od 1906 r. przez dwa lata rządził z wielkim taktem i roztropno­ścią prowincją galicyjską jezuitów.

     W cza­sie pierwszej wojny światowej w Chyrowie opiekował się rannymi żołnierzami austriac­kimi. Od roku 1915 aż do śmierci był kapela­nem sióstr służebniczek w Starej Wsi i uczył kleryków zakonnych języka francuskiego.

Przez całe życie odznaczał się wielką pra­cowitością, pokorą i gorliwością o zbawie­nie dusz. Posiadał głębokie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej i św. Józefa. Zmarł 25 kwietnia 1926 roku w Starej Wsi. Jego proces informacyjny został otwarty w Rzymie 22 listopada 1971 r.
Po rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego przeniesiono jego szczątki ze starowiejskiego cmentarza do krypty przygotowanej w bazylice oo. Jezuitów.
Początek strony