PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA  2007 – 2013
 
Nr referencyjny: PBU2
EuropeAid Reference: EuropeAid/131508/M/ACT/MULTI
Priorytet 1      – Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego;
Działanie 1.2  – Rozwój Turystyki
 
 
TYTUŁ PROJEKTU:
Treasures of cross-border area – preserving cultural heritage
(Skarby Pogranicza – ochrona dziedzictwa kulturowego).
 
 
Wnioskodawca:
 
TOWARZYSTWO JEZUSOWE DOM ZAKONNY W STAREJ WSI
36-200 BRZOZÓW
STARA WIEŚ 778
WOJ. PODKARPACKIE
 
Partner 1:
Państwowy Historyczno-Architektoniczny Rezerwat w m. Żółkiew
Ukraina - Instytucja Państwowa
Пл.Вічева 2
Жовква 80300
Ukraina
 
 
Partner 2:
Gmina Brzozów
36-200 Brzozów
 
Przedmiotem opracowania jest Projekt „SKARBY POGRANICZA – OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” zakładający m. In. przeprowadzenie prac remontowych i budowlanych  przy kompleksie Jezuickiej Bazyliki w Starej Wsi oraz kompleksie zamkowym w Żółwi.
 
 
Działania objęte Projektem:
1/ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dziedzińca pielgrzymkowego Bazyliki pw NMP w Starej Wsi oraz wirydarza Domu Zakonnego;
2/ Wykonanie prac remontowych i modernizacji mechanizmu organów piszczałkowych w bazylice;
3/ Przygotowanie infrastruktury około turystycznej /parkingu, ciągów pieszych przy Sanktuarium w Starej Wsi/;
4/ Centrum informacji turystyczno – pielgrzymkowej w Starej Wsi – przebudowa istniejącego budynku oraz dobudowa nowej części ;
5/ Rekonstrukcja barokowego Ogrodu Jezuickiego – „ogród biblijny”;
6/ Rekonstrukcja Zamku w Żółkwi - a) remont dachu nad gmachem pałacu; b) prace przy obniżeniu dziedzińca w Zamku oraz założenie instalacji inżynieryjnych (wodociąg, kanalizacja, odwodnienie; elektrokable, telekomunikacji, utwardzenie; c) Wzmocnienie fundamentów gmachu kuchennego; d) odbudowa wieży zachodniej z restauracją przylegających galerii; e) Zakończenie prac restauracyjnych na wschodniej wieży z adaptacją pomieszczeń pod ekspozycję muzealną; f) utworzenie Wizyt – centrum / 2 pokoje po 35m2/;
7/ Promocja projektu ;
8/ Zarządzanie projektem
 
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
 
Całkowity koszt Projektu                                       -           3 965 382,90  EUR
IV.4     OKRES REALIZACJI PROJEKTU
1 stycznia 2014 R. – 31 grudnia 2015 R. / 24 MIESIĄCE/
 
IV.5    CELE PROJEKTU
Cel główny: poprawa i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego terenów przygranicznych.                                                                                    
Cele szczegółowe: 1/ zachowanie dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz powstanie infrastruktury turystycznej przy obiektach zabytkowych;
2/ Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zabytków regionów partnerskich po obu stronach granicy;
3/ Rozwój dobrosąsiedzkiej współpracy transgranicznej
Początek strony

* * *