Opis projektu „Szlak Maryjny”
Projekt pt.: „Szlak Maryjny” (Światło ze Wschodu)” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

VP (Lider Projektu) – Prešovský Samosprávny Kraj – Słowacja
P1 – Województwo Podkarpackie – Marszałek Województwa
P2 – IPC
P3 – Instytut JP2
P4 – KOCR
P5 – Litmanová
P6 – Lutina
P7 – Levoča
P8 – Gaboltov
P9 – Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi 
P10 – Sanktuarium Jana Pawła II w Krośnie
P11 – Kalwaria Pacławska
P12 – Dębowiec

Nazwa partnera: Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi – PARTNER 9 (P9)
Nazwa Projektu: „Szlak Maryjny” (Światło ze Wschodu)”
Forma prawna: Kościelna osobowość prawna
Osoba/Osoby upoważnione do reprezentowania partnera: Ks. Jan Gruszka
Typ Beneficjenta: Kościoły i związki wyznaniowe
Kraj: Polska
Numer domu: Stara Wieś 778
Kod pocztowy: 36-200
Miasto: Brzozów
NTS: PL3 Region Wschodni; PL32 Podkarpacie; PL323 Krośnieński
Regon: 040020081
NIP: 686-13-07-358
Możliwość odzyskania VAT: nie
Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem podstawy prawnej: Kościelna osobowość prawna nie prowadząca działalności gospodarczej
Telefon kontaktowy: +48 13 43 411 13 wew. 305
Fax: +48 13 43 411 13 wew. 312
e-mail: [email protected]
www: starawies.jezuici.pl oraz jezuici.pl

Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny jest trwałą i mocną jednostką działającą w Starej Wsi od ponad 200 lat. Posiada wiedzę, doświadczenie oraz pełne kompetencje w realizacji projektów inwestycyjnych oraz akcji kulturalno-edukacyjnych. Posiada zaplecze biurowe i wyposażenie, które także będzie służyło do realizacji projektu oraz wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem.

Głównym celem projektu są nowe produkty turystyczne oraz ich udostępnianie. Główne działania naszego projektu są skierowane na rozwój i promocję turystyki pielgrzymkowej, ochronę i wzmacnianie lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej. Realizacja Projektu to zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wraz z infrastrukturą turystyczną. Za pomocą planu promocji i informacji o projekcie zwiększy atrakcyjności i ruch turystyczny naszych regionów. Chcemy połączyć turystycznie regiony Gminy Brzozów i regionu Preszov, zaoferować turystom kompleksowy produkt turystyczny z łatwo dostępną bazą pielgrzymkową.

Projekt ma silny wpływ i efekt transgraniczny ponieważ w przygotowaniach i realizacji działań projektu uczestniczą aktywnie: lider i partnerzy. Jest wspólne finansowanie. Projekt przyczyni się do realizacji zamierzonych celów programowych a także do likwidowania barier w kontaktach społeczności przygranicznych, podniesie poziom wiedzy na temat partnera /turystyka, obyczaje, język itp/ i nawiązuje do wychowania w poszanowaniu do przyrody i wspólnego dziedzictwa kulturowego czy turystycznego. Projekt przyczyni się także do trwałej jego kontynuacji w przyszłości. W trakcie realizacji projektu będzie także wspólny zarząd co podniesie poziom i efektywność realizacji działań. Wspólne zmagania pozwolą na powstanie nowych idei do następnych projektów.

OPIS PROJEKTU

1. TYTUŁ PROJEKTU
Projekt nosi tytuł: „Światło ze Wschodu – Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi ”

2. LOKALIZACJA PROJEKTU
Polska; Podregion krośnieńsko-przemyski Województwa Podkarpackiego; Powiat Brzozów, Gmina Brzozów, miejscowość : STARA WIEŚ NTS: PL3 Region Wschodni; PL32 Podkarpacie; PL323 Krośnieński Możliwość odzyskania VAT: nie

3. KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Całkowity koszt Projektu strony polskiej – 294 117,65 Euro Dofinansowanie w ramach UE 85% – 250 000,00 Euro Wkład Własny 15% – 44 117,65 Euro

4. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2017/2018 / 24 MIESIĄCE/

5. CELE PROJEKTU
Cel główny: poprawa i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego terenów przygranicznych.
Cele szczegółowe:
1/ zachowanie dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz powstanie infrastruktury turystyczno-pielgrzymkowej przy obiektach zabytkowych;
2/ promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zabytków regionów partnerskich po obu stronach granicy;
3/ rozwój dobrosąsiedzkiej współpracy transgranicznej

6. REZULTATY PROJEKTU
1/ przejście dla pielgrzymów wraz z zapleczem sanitarnym i informacyjnym;
2/ wyremontowane ciągi pieszych przy sanktuarium;
3/ powstanie amfiteatru w ogrodzie barokowym;
4/ materiały promocyjne;
5/ praca 3 osób w zespole zarządzającym;

Nazwa inwestycji: „Rewitalizacja istniejącego założenia ogrodowego i otoczenia sanktuarium – Etap II ” na terenie dz.3571/3 oraz części działki nr.3571/4 w Zespole Klasztornym oo. Jezuitów położonych w Starej Wsi.

Krótki opis inwestycji: Przedmiotem opracowania jest zadanie: „Rewitalizacja istniejącego założenia ogrodowego i otoczenia sanktuarium – Etap II ” w ramach Projektu „Szlak Maryjny” (Światło ze Wschodu)” zakładający m. in. przeprowadzenie prac remontowych i budowlanych przy kompleksie Jezuickiej Bazyliki w Starej Wsi.

Działania objęte Projektem:
I „Rewitalizacja istniejącego założenia ogrodowego i otoczenia sanktuarium NMP w Starej Wsi – Etap II”
I.1 Prace budowlane przy zagospodarowaniu terenu wokół Sanktuarium (wykonanie przejścia między dziedzińcem a ogrodem wraz z WC i punktem informacyjnym, wykonanie ciągu pieszo jezdnego między bazyliką a ogrodem oraz wykonanie nowej nawierzchni alejki, amfiteatr) – przejście pomiędzy dziedzińcem a ogrodem – W celu dobrej komunikacji całego szlaku Maryjnego wokół sanktuarium zaprojektowano przejście z dziedzińca przed bazyliką do Ogrodu Biblijnego znajdującego się po wschodniej stronie Bazyliki, poprzez przebudowę.
– przebicie przez istniejący budynek Domu Parafialnego. Projektowana przebudowa poza funkcją komunikacji ma również stanowić zaplecze socjalne dla obsługi ruchu turystycznego. W budynku zostanie powiększony istniejący zespół toalet ogólnodostępnych, powstanie też toaleta dla osób niepełnosprawnych i punkt informacyjny. W celu wykonania przejścia konieczna była przebudowa istniejących schodów do Bazyliki. Istniejące schody asymetryczne w stosunku do osi Bazyliki, w układzie tarasowym zostały przebudowane na symetryczne – nawiązując do projektów archiwalnych oraz jako powrót do typowego dla architektury barokowej układu architektonicznego będącego pierwotnym historycznie układem. Zaprojektowano i wykonano schody składające się z trzech biegów w układzie symetrycznym – jeden bieg na osi wejścia, dwa po bokach, połączone tarasem przed wejściem głównym do Bazyliki, co umożliwi realizację przedmiotowego przejścia.
– wykonanie ciągu pieszo jezdnego między bazyliką a ogrodem oraz wykonanie nowej nawierzchni alejki dla pielgrzymów pomiędzy żywotnikami, wykonanej z trylinki (razem: 900m2 nawierzchni);
– Amfiteatr św. Pawła – stylizowany na starożytną formę teatru. Przy wejściu do „amfiteatru” wyeksponowana będzie tablica nawiązująca do nauczania św. Pawła w Atenach: Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, i zapytali: «Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz? (Dz 17, 19). . Projektowany amfiteatr wchodzi w skład pięciu wyodrębnionych stref funkcjonalnych Ogrodu Biblijnego:
1. strefa edukacyjna,
2. strefa imprez masowych,
3. strefa kultury (amfiteatr),
4. strefa rekreacji (dla dorosłych i dzieci),
5. strefa gospodarcza (upraw roślin biblijnych).
Konstrukcję amfiteatru stanowić będą żelbetowe elementy i prefabrykowane kolumny z architrawem. Scena będzie służyć imprezom masowym, ilość miejsc siedzących na amfiteatrze to ok 270. Wszystkie ww. elementy zostały zatwierdzone do realizacji stosownymi decyzjami o pozwoleniu na budowę.
– OSOBISTY AUDIO PRZEWODNIK – APLIKACJA MOBILNA na telefon Przewodnik audio po pobraniu ze sklepu przywita użytkownika wyborem języka. Proponujemy, aby język został wybrany na podstawie języka ustawionego w systemie. Bazylika: Po wybraniu tej opcji użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu szczegółów Bazyliki, aby tam zobaczyć zdjęcie bazyliki oraz móc odtworzyć nagranie audio na jej temat, lub przejść do szczegółów obiektu. W szczegółach mamy umieszczony opis na temat bazyliki.
Ogród: Po wybraniu tej opcji użytkownik może zdecydować czy chciałby sam zwiedzać Ogród czy może chce zostać poprowadzony z pełnym przewodnikiem. Przy opcji z pełnym przewodnikiem zwiedzający widzi oszacowany czas zwiedzania.
I.2 Nadzór budowlany (24 miesiące)

II PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU
II.1 Wydruk ulotek informacyjnych w języku polskim, angielskim /2 tys. szt./
II.2 Przygotowanie tablic informacyjnych (min. z mapą informacyjną sanktuarium)
II.3 Przygotowanie podstrony www projektu ogrodu biblijnego
II.4 Festiwal Pieśni Maryjnych im. Ks Antoniewicza
II.5 Uroczystość otwarcia i zakończenia projektu

Projekt wpisuje się w cele wymienionego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK na lata 2014 – 2022, jak również dokumentów planistycznych na poziomie wspólnotowym, kraju, województw, powiatów i gmin objętych realizacją poszczególnych zadań dwóch obszarów partnerskich. Tym samym charakteryzuje się spójnością z realizowaną polityką rozwoju na tych obszarach.

Przeprowadzenie projektu polegającego na zagospodarowaniu otoczenia zabytkowych obiektów Zespołu Klasztornemu i Sanktuarium w Starej Wsi przyczyni się z jednej strony do zapewnienia ochrony zabytków i otoczenia a także adaptację na cele obiektów turystyki pielgrzymkowej. Umożliwi właściwe wyeksponowanie zabytków i daje możliwość obcowania z unikatowym w skali Europy dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionów partnerskich. Tym samym Jezuickie obiekty podniosą swoją atrakcyjność kulturowo-pielgrzymkowo-turystyczną, wpływając korzystnie na ich rozwój społeczno – gospodarczy (powstanie nowych miejsc pracy związanych z obsługą odwiedzających istniejące muzeum czy Sanktuarium. Projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej i kulturowej województwa podkarpackiego i Preszowskiego.

Inwestycja związana jest bezpośrednio z projektem. Rozwijamy i promujemy:
a. turystykę kulturowo-historyczną związaną z poznaniem historii, kultury, licznymi wystawami czasowymi, profesjonalna ekspozycją zebranych przez dziesiątki lat eksponatów czy w końcu udział w lekcjach żywej historii, seminariach i konferencjach z zakresu muzealnictwa, sztuki sakralnej itp.
b. turystykę kontemplacyjną pozwalającą na wyciszenie i oderwanie się o zgiełku codziennego życia, obcowaniu z natura i kulturą.
c. turystykę pielgrzymkową związaną z kultem Matki Bożej Starowiejskiej,
3. Projekt umożliwi także pośrednią prezentację innych obiektów zabytkowych, historycznych czy religijnych o znacznych walorach kulturowych, historycznych i architektonicznych regionów partnerskich,
4. Projekt pozwoli na przeprowadzenie w przyszłości kolejnych projektów związanych z zachowaniem dziedzictwa kultury w Starej Wsi. To także nowe miejsca pracy i nowe idee rozwoju Sanktuarium. Inwestycja jest przygotowana do realizacji zgodnie z wszystkimi miejscowymi i krajowymi dokumentami z zakresu budownictwa i realizacji zadań w obrębie zabytków. Posiada wszystkie niezbędne dokumentacje projektowe, kosztorysowe, pozwolenia na budowę oraz decyzje konserwatorskie w celu realizacji zadań wskazanych w Projekcie. Wszystkie działania są gotowe do realizacji.

Lokalizacja inwestycji: Polska; Podregion krośnieńsko-przemyski Województwa Podkarpackiego; Powiat Brzozów, Gmina Brzozów, miejscowość : STARA WIEŚ
NTS: PL3 Region Wschodni; PL32 Podkarpacie; PL323 Krośnieński
Data rozpoczęcia realizacji inwestycji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01/01/2017 r.
Data zakończenia realizacji inwestycji:
Data zakończenie realizacji projektu: 31/12/2018 r.

Informacja i promocja projektu
II.1 Wydruk ulotek informacyjnych w języku polskim, angielskim /2 tys. szt./. Ulotki w języku polskim, słowackim i angielskim zostaną wydane na zakończenie projektu celem promocji sanktuarium, wydruk 1 tys. sztuk. Zadanie obejmuje projekt i druk ulotek informacyjnych dotyczących całego projektu, szlaku Maryjnego oraz miejsc i szlaków pielgrzymkowych na Podkarpaciu i Słowacji związanych z kultem Najświętszej Maryi Panny.
II.2 Przygotowanie tablic informacyjnych (min. z mapą informacyjną sanktuarium, z mapą terenów partnerskich na Podkarpaciu i Słowacji, z opisem historii sanktuarium) oraz informacyjne tablice kierunkowe dla pielgrzymów. Na terenie sanktuarium (na zewnątrz i wewnątrz kościoła oraz przy budynku) rozmieszczone zostaną specjalnie zaprojektowane i wykonane tablice informacyjne i tablice kierunkowe dla pielgrzymów.
II.3 Przygotowanie strony www – strona internetowa zostanie przygotowana w początkowej fazie realizacji projektu. Będzie przedstawiała stan realizacji zadań projektu, zakończenie oraz ciekawe wydarzenia po realizacji projektu. Strona będzie promowała projekt, tereny partnerskie.
II.4 Festiwal Pieśni Maryjnych im. Ks Antoniewicza – będzie to festiwal promujący młode lokalne talenty z udziałem znanych wykonawców muzyki. Ksiądz Antoniewicz był Jezuitą i to właśnie on w Starej Wsi napisał i to tutaj powstały najpiękniejsze pieśni Maryjne np. „Chwalcie łąki umajone..“
II.5 Uroczystość otwarcia i zakończenia projektu.

„Plan zagospodarowania”

Projekt zagospodarowania terenu (.pdf)

„Przetargi”

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu informatycznego – Aplikacji mobilnej – osobistego audio przewodnika turystycznego po Ogrodzie Biblijnym w Starej Wsi.pdf

Baza konkurencyjności – ogl -1168098 20-02-2019.pdf

Warunki zamówienia.pdf

Zał_1 (oferta).pdf

Zał_2 (oświadczenie).pdf

Zał_2a (oświadczenie inny podmiot).pdf

Zał_2b (powiązania z Zamawiającym).pdf

Zał_3 (wzór umowy).pdf

Zał_4 (grupa kapitałowa).pdf

Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja_aplikacja.pdf

INFORMACJA o złożonych ofertach.pdf

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert.pdf