CEL PROJEKTU

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w formie stacjonarnej poprzez utworzenie 15 miejsc pobytu całodobowego w Domu Opieki Całodobowej w Starej Wsi i objęcie 15 osób (9K i 6M) usługą opiekuńczą świadczoną w społeczności lokalnej z powiatu brzozowskiego w okresie od 01.04.2021 do 30.09.2023R.

 

 

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 15 osób (9K i 6M) – będą to osoby starsze (OS) mieszkające na terenie powiatu brzozowskiego potrzebujące wsparcia w codziennymfunkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
z niemożliwością samodzielnegowykonywania co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego i są w wieku powyżej 60 r. życia w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wył. społ. i zwalcz. ubóstwa z 08.07.2019

 

 

ZADANIA

  1. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Starej Wsi
  2. Funkcjonowanie Całodobowego Domu Opieki w Starej Wsi

 

REZULTATY

 

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 15
  2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 15
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpiła poprawa jakości życia w wyniku udziału w projekcie: 15
  4. Liczba osób, u których nastąpiła poprawa jakości życia i kondycji psycho-fizycznej w wyniku objęcia usługami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi: 15