Od stycznia 2021 roku LOYOLA – DZIEŁA JEZUICKIE  PSONI realizuje projekt
pn: „CAŁODOBOWY DOM OPIEKI W STAREJ WSI”
– jest to projekt realizowany z  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i  przyczynia się do realizacji celu szczegółowego działania 8.3 RPO WP 2014-2020 w zakresie zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
w ośrodku zapewniającym opiekę całodobową zgodnie z zapisami rozdz. 3 Ustawy
z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w formie stacjonarnej poprzez utworzenie 15 miejsc pobytu całodobowego w Całodobowym Domu Opieki w Starej Wsi i objęcie 15 osób (9Ki 6M) usługą opiekuńczą świadczoną w społeczności lokalnej z powiatu brzozowskiego w okresie od 01.01.2021
do 30.09.2023 r.

 

Projekt realizowany jest w nowoutworzonej placówce całodobowego wsparcia mieszczącej się w Starej Wsi 778 (15 miejsc).

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Usługi opiekuńcze dobierane będą indywidualnie do potrzeb uczestnika projektu (UP),
a zakres tych usług będzie zgodny z zapis. Rozdz. 3 Ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

Każdy UP będzie miał zagwarantowane: miejsce pobytu w pokoju 1 lub 2-osobowym, wyżywienie (min. 3 posiłki dziennie + drobne posiłki i napoje)

Dodatkowo będą prowadzone zajęcia z psychologiem, ćwiczenia z  rehabilitantem oraz warsztaty terapii zajęciowej.

Usługi będą świadczone w sposób:

  • zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości UP oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym,
  • umożliwiający UP kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami;
  • zapewniający, że UP nie będą odizolowani od ogółu społeczności i nie będą zmuszeni do mieszkania razem,
  • gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie będą miały pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami UP.

 

Wartość projektu: 2 599 532,54 PLN

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa i UE: 2 469 552,54 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  2 209 602,65 PLN