Nazwa partnera: Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi – PARTNER 9 (P9)
Nazwa Projektu: "Szlak Maryjny" (Światło ze Wschodu)"
Forma prawna: Kościelna osobowość prawna
Osoba/Osoby upoważnione do reprezentowania partnera: Ks. Jan Gruszka
Typ Beneficjenta: Kościoły i związki wyznaniowe
Kraj: Polska
Numer domu: Stara Wieś 778
Kod pocztowy: 36-200
Miasto: Brzozów
NTS: PL3 Region Wschodni; PL32 Podkarpacie; PL323 Krośnieński
Regon: 040020081
NIP: 686-13-07-358
Możliwość odzyskania VAT: nie
Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem podstawy prawnej: Kościelna osobowość prawna nie prowadząca działalności gospodarczej
Telefon kontaktowy: +48 (13) 43 411 13 wew. 305
Fax: +48 13 43 411 13 wew. 312
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.starawies.jezuici.pl; www.jezuici.pl

     Towarzystwo jezusowe Dom Zakonny jest trwałą i mocną jednostką działającą w Starej Wsi od ponad 200 lat. Posiada wiedzę, doświadczenie oraz pełne kompetencje w realizacji projektów inwestycyjnych oraz akcji kulturalno - edukacyjnych. Posiada zaplecze biurowe i wyposażenie, które także będzie służyło do realizacji projektu oraz wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem.
     Głównym celem projektu są nowe produkty turystyczne oraz ich udostępnianie. Główne działania naszego projektu są skierowane na rozwój i promocję turystyki pielgrzymkowej, ochronę i wzmacnianie lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej. Realizacja Projektu to zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wraz z infrastrukturą turystyczną. Za pomocą planu promocji i informacji o projekcie zwiększy atrakcyjności i ruch turystyczny naszych regionów. Chcemy połaczyć turystycznie regiony Gminy Brzozów i regionu Preszov, zaoferować turystom kompleksowy produkt turystyczny z łatwo dostępną bazą pielgrzymkową.
     Projekt ma silny wpływ i efekt transgraniczny ponieważ w przygotowaniach i realizacji działań projektu uczestniczą aktywnie: lider i partnerzy. Jest wspólne finansowanie. Projekt przyczyni się do realizacji zamierzonych celów programowych a także do likwidowania barier w kontaktach społeczności przygranicznych, podniesie poziom wiedzy na temat partnera /turystyka, obyczaje, język itp/ i nawiązuje do wychowania w poszanowaniu do przyrody i wspólnego dziedzictwa kulturowego czy turystycznego. Projekt przyczyni się także do trwałej jego kontynuacji w przyszłości. W trakcie realizacji projektu będzie także wspólny zarząd co podniesie poziom i efektywność realizacji działań. Wspólne zmagania pozwolą na powstanie nowych idei do następnych projektów

OPIS PROJEKTU

1 TYTUŁ PROJEKTU

Projekt nosi tytuł: „ŚWIATŁO ZE WSCHODU – SANKTUARIUM NMP W STAREJ WSI ”

2 LOKALIZACJA PROJEKTU
Polska; Podregion krośnieńsko – przemyski Województwa Podkarpackiego; Powiat Brzozów, Gmina Brzozów, miejscowość : STARA WIEŚ
NTS: PL3 Region Wschodni; PL32 Podkarpacie; PL323 Krośnieński

Możliwość odzyskania VAT: nie

3 KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

Całkowity koszt Projektu strony polskiej - 294 117,65 Euro
Dofinansowanie w ramach UE 85% - 250 000,00 Euro
Wkład Własny 15% - 44 117,65 Euro

4 OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2017/2018 / 24 MIESIĄCE/

5 CELE PROJEKTU
Cel główny: poprawa i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego terenów przygranicznych.
Cele szczegółowe: 1/ zachowanie dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz powstanie infrastruktury turystyczno - pielgrzymkowej przy obiektach zabytkowych;
2/ Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zabytków regionów partnerskich po obu stronach granicy;
3/ Rozwój dobrosąsiedzkiej współpracy transgranicznej

6 REZULTATY PROJEKTU
1/ przejście dla pielgrzymów wraz z zapleczem sanitarnym i informacyjnym;
2/ wyremontowane ciągi pieszych przy sanktuarium;
3/ powstanie amfiteatru w ogrodzie barokowym;
4/ Materiały promocyjne;
5/ Praca 3 osób w zespole zarządzającym;

Nazwa inwestycji:
„Rewitalizacja istniejącego założenia ogrodowego i otoczenia sanktuarium – Etap II " na terenie dz.3571/3 orza części działki nr.3571/4 w Zespole Klasztornym oo. Jezuitów położonych w Starej Wsi

Krótki opis inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest zadanie: „Rewitalizacja istniejącego założenia ogrodowego i otoczenia sanktuarium – Etap II " w ramach Projektu "Szlak Maryjny" (Światło ze Wschodu)" zakładający m. In. przeprowadzenie prac remontowych i budowlanych przy kompleksie Jezuickiej Bazyliki w Starej Wsi.

Działania objęte Projektem:
I „Rewitalizacja istniejącego założenia ogrodowego i otoczenia sanktuarium NMP w Starej Wsi – Etap II "
I.1 Prace budowlane przy zagospodarowaniu terenu wokół Sanktuarium ( wykonanie przejścia między dziedzińcem a ogrodem wraz z WC i punktem informacyjnym, wykonanie ciągu pieszo jezdnego między bazyliką a ogrodem oraz wykonanie nowej nawierzchni alejki, amfiteatr, wykonanie Aplikacji Mobilnej na telefon do zwiedzania sanktuarium)
- przejście pomiędzy dziedzińcem a ogrodem - W celu dobrej komunikacji całego szlaku Maryjnego wokół sanktuarium zaprojektowano przejście z dziedzińca przed bazyliką do Ogrodu Biblijnego znajdującego się po wschodniej stronie Bazyliki, poprzez przebudowę – przebicie przez istniejący budynek Domu Parafialnego. Projektowana przebudowa poza funkcją komunikacji ma również stanowić zaplecze socjalne dla obsługi ruchu turystycznego. W budynku zostanie powiększony istniejący zespół toalet ogólnodostępnych, powstanie też toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku projektuje się również przestrzeń usługową mieszczącą sklep z pamiątkami oraz kasę biletową dla odwiedzających Ogród Biblijny. W celu wykonania przejścia konieczna była przebudowa istniejących schodów do Bazyliki. Istniejące schody asymetryczne w stosunku do osi Bazyliki, w układzie tarasowym zostały przebudowane na symetryczne - nawiązując do projektów archiwalnych oraz jako powrót do typowego dla architektury barokowej układu architektonicznego będącego pierwotnym historycznie układem. Zaprojektowano i wykonano schody składające się z trzech biegów w układzie symetrycznym- jeden bieg na osi wejścia, dwa po bokach, połączone tarasem przed wejściem głównym do Bazyliki, co umożliwi realizacje przedmiotowego przejścia.
- wykonanie ciągu pieszo jezdnego między bazyliką a ogrodem oraz wykonanie nowej nawierzchni alejki dla pielgrzymów pomiędzy żywotnikami, wykonanej z trylinki (razem: 1900m2 nawierzchni);
- Amfiteatr św. Pawła - stylizowany na starożytną formę teatru. Przy wejściu do „amfiteatru” wyeksponowana będzie tablica nawiązująca do nauczania św. Pawła w Atenach: Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, i zapytali: «Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz? (Dz 17, 19). Na zwieńczeniu kolumn widniał będzie napis z Dz17,27-28: Bóg jest daleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: "Jesteśmy bowiem z Jego rodu". Projektowany amfiteatr wchodzi w skład pięciu wyodrębnionych stref funkcjonalnych Ogrodu Biblijnego:
1. strefa edukacyjna,
2. strefa imprez masowych,
3. strefa kultury (amfiteatr),
4. strefa rekreacji (dla dorosłych i dzieci),
5. strefa gospodarcza (upraw roślin biblijnych).
Konstrukcję amfiteatru stanowić będą żelbetowe elementy i prefabrykowane kolumny z architrawem. Na architrawie postacie usytuowane w rytmie kolumn. Scena będzie służyć imprezom masowym, ilość miejsc siedzących na amfiteatrze to ok 270. Wszystkie ww. elementy zostały zatwierdzone do realizacji stosownymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniami konserwatorskimi;
- OSOBISTY AUDIO PRZEWODNIK – APLIKACJA MOBILNA na telefon Przewodnik audio po pobraniu ze sklepu przywita użytkownika wyborem języka. Proponujemy, aby język został wybrany na podstawie języka ustawionego w systemie.
Bazylika: Po wybraniu tej opcji użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu szczegółów Bazyliki, aby tam zobaczyć zdjęcie bazyliki oraz móc odtworzyć nagranie audio na jej temat, lub przejść do szczegółów obiektu. W szczegółach mamy umieszczony opis na temat bazyliki.
Ogród: Po wybraniu tej opcji użytkownik może zdecydować czy chciałby sam zwiedzać Ogród czy może chce zostać poprowadzony z pełnym przewodnikiem. Przy opcji z pełnym przewodnikiem zwiedzający widzi oszacowany czas zwiedzania.

I.2 Nadzór budowlany (24 miesiące)
II PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU
II.1 Wydruk ulotek informacyjnych w języku polskim, angielskim / 2 tys. Szt./
II.2 Przygotowanie tablic informacyjnych (min. z mapą informacyjną sanktuarium)
II.3 Przygotowanie podstrony www projektu ogrodu biblijnego
II.4 Festiwal Pieśni Maryjnych im. Ks Antoniewicza
II.5 Uroczystość otwarcia i zakończenia projektu

Projekt wpisuje się w cele wymienionego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK na lata 2014 - 2022, jak również dokumentów planistycznych na poziomie wspólnotowym, kraju, województw, powiatów i gmin objętych realizacją poszczególnych zadań dwóch obszarów partnerskich. Tym samym charakteryzuje się spójnością z realizowaną polityką rozwoju na tych obszarach.
. Przeprowadzenie projektu polegającego na zagospodarowaniu otoczenia zabytkowych obiektów Zespołu Klasztornemu i Sanktuarium w Starej Wsi przyczyni się z jednej strony do zapewnienia ochrony zabytków i otoczenia a także adaptację na cele obiektów turystyki pielgrzymkowej. Umożliwi właściwe wyeksponowanie zabytków i daje możliwość obcowania z unikatowym w skali Europy dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionów partnerskich. Tym samym Jezuickie obiekty podniosą swoją atrakcyjność kulturowo – pielgrzymkowo - turystyczną, wpływając korzystnie na ich rozwój społeczno - gospodarczy (powstanie nowych miejsc pracy związanych z obsługą odwiedzających istniejące muzeum czy Sanktuarium. Projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej i kulturowej województwa podkarpackiego i Preszowskiego.
Inwestycja związana jest bezpośrednio z projektem. Rozwijamy i promujemy:
a. turystykę kulturowo - historyczną związaną z poznaniem historii, kultury, licznymi wystawami czasowymi, profesjonalna ekspozycją zebranych przez dziesiątki lat eksponatów czy w końcu udział w lekcjach żywej historii, seminariach i konferencjach z zakresu muzealnictwa, sztuki sakralnej itp.
b. turystykę kontemplacyjną pozwalającą na wyciszenie i oderwanie się o zgiełku codziennego życia, obcowaniu z natura i kulturą.
c. turystykę pielgrzymkową związaną z kultem Matki Bożej Starowiejskiej,
3. Projekt umożliwi także pośrednią prezentację innych obiektów zabytkowych, historycznych czy religijnych o znacznych walorach kulturowych, historycznych i architektonicznych regionów partnerskich,
4. Projekt pozwoli na przeprowadzenie w przyszłości kolejnych projektów związanych z zachowaniem dziedzictwa kultury w Starej Wsi.
To także nowe miejsca pracy i nowe idee rozwoju Sanktuarium.
Inwestycja jest przygotowana do realizacji zgodnie z wszystkimi miejscowymi i krajowymi dokumentami z zakresu budownictwa i realizacji zadań w obrębie zabytków. Posiada wszystkie niezbędne dokumentacje projektowe, kosztorysowe, powolenia na bdowe oraz decyzje konserwatorskie w celu realizacji zadań wskazanych w Projektcie. Wszystkie działania sa gotowe do realizacji.

Lokalizacja inwestycji:
Polska; Podregion krośnieńsko – przemyski Województwa Podkarpackiego; Powiat Brzozów, Gmina Brzozów, miejscowość : STARA WIEŚ
NTS: PL3 Region Wschodni; PL32 Podkarpacie; PL323 Krośnieński
Data rozpoczęcia realizacji inwestycji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01/01/2017 r.
Data zakończenia realizacji inwestycji:
Data zakonczenie realizacji projektu: 31/12/2018

Informacja i promocja projektu
II.1 Wydruk ulotek informacyjnych w języku polskim, angielskim / 2 tys. Szt./. Ulotki w języku polskim, słowackim i angielskim zostaną wydane na zakończenie projektu celem promocji sanktuarium, wydruk 1 tys. Sztuk. Zadanie obejmuje projekt i druk ulotek informacyjnych dotyczących całego projektu, dszlaku Maryjnego oraz miejsc i szlaków pielgrzymkowych na Podkarpaciu i Słowacji związanych z kiultem Najświętszej Maryi Panny.
II.2 Przygotowanie tablic informacyjnych (min. z mapą informacyjną sanktuarium, z mapą terenów partnerskich na Podkarpaciu i Słowacji, z opisem historii sanktuarium) oraz informacyjne tablice kierunkowe dla pielgrzymów. Na terenie sanktuarium (na zewnątrz i wewnątrz kościoła oraz przy budynku) rozmieszczone zostaną specjalnie zaprojektowane i wykonane tablice informacyjne i tablice kierunkowe dla pielgrzymów.
II.3 Przygotowanie strony www – strona internetowa zostanie przygotowana w początkowej fazie realizacji projektu. Będzie przedstawiała stan realizacji zadań projektu, zakończenie oraz ciekawe wydarzenia po realizacji projektu. Strona będzie promowała projekt, tereny partnerskie.
II.4 Festiwal Pieśni Maryjnych im. Ks Antoniewicza – realizacja zadania odbędzie się w pierwszym roku realizacji projektu z udziałem wszystkich partnerów projektu; Będzie to pierwszy i cykliczny festiwal o randze miedzynarodowej promujący młode lokalne talenty z udziałem znanych wykonawców muzyki. Ksiądz Antoniewicz był Jezuitą i to właśnie on w Starej Wsi napisał i to tutaj powstały najpiekniejsze piesni Maryjne np. „Chwalcie łąki umajone..“
II.5 Uroczystość otwarcia i zakończenia projektu – realizacja 2 spotkań połączonych z konferencją prasową polsko – słowackiej dotyczącej realizacji projektu, rozwoju sanktuarium, promocja turystyki w obszarze transgranicznym.
Początek strony