W czasach saskich (1697—1763) nastąpił znaczny wzrost kultu obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej. Przyczynił się do tego przede wszystkim biskup przemyski Aleksander Fredro i sprowadzeni przez niego paulini. Mamy zachowane także wiadomości z czasów poprzedzających ten wybuch kultu. Oto niektóre fakty:

W 1709 roku franciszkanie z Krosna podczas odpustu na święto Narodzenia NMP ofiarowali w imieniu miasta Krosna wielkie wotum srebrne. W 1720 roku dzwonnik farny wypiekł na odpust 6000 komunikantów. W 1723 roku biskup Jan Krzysztof Szembek, podczas wizytacji kościoła starowiejskiego, ofiarował wielkie srebrne wotum.

Jego następcy, wspomniany Aleksander Fredro oraz Wacław Sierakowski również hojnie obdarzyli kościół starowiejski. Nie sposób pisać o wotach, których spisy są zachowane, składanych przez szlachtę, mieszczan i chłopów. W dniu konsekracji nowej świątyni (2 VII 1760 r.) cudowny obraz Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Boskiej został uroczyście przeniesiony do obecnego kościoła.
Przez 58 lat (1728—1786) swojego pobytu w Starej Wsi paulini godnie propagowali kult maryjny. Warto dodać, że w 1728 roku wydano, dziś już zupełnie unikatowy, miedzioryt z przedstawieniem obrazu i następującym podpisem: Ozdoba Podgórza. Matka Boska w Starej Wsi pod Brzozowem cudowna. Pod strażą OO. Paulinów fundowanych przez J. W. Fredrę i Przew. Goźlińskiego Kan. Przem. i Prób. Brzóz, od 1728 r.
W 1728 r. wykonano kopię obrazu Matki Boskiej, która obecnie znajduje się w Skarbcu w Starej Wsi.