Rozpoczęto realizację Projektu "Jezuicka Perła Podkarpacia w Starej Wsi - Ochrona Kulturowego Dziedzictwa "

TYTUŁ PROJEKTU: „Jezuicka Perła Podkarpacia w Starej Wsi– Ochrona Kulturowego Dziedzictwa”
Autor i koordynator Projektu – mgr Dorota Chilik


LOKALIZACJA PROJEKTU
Województwo podkarpackie – Gmina Brzozów , Powiat Brzozów, sołectwo i parafia Stara Wieś.

KOSZT REALIZACJI PROJEKTU


Całkowity koszt Projektu                                   -   3 725 385,85 PLN
Dofinansowanie w ramach RPO WP 80,52%        -   2 999 680,24 PLN
Wkład Własny 19,48 %                                        -     725 705,61 PLNOKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1. 01. 2010 – 30.08.2011.

GENEZA PROJEKTU

      Ratowanie dziedzictwa kulturalnego, ochrona przed zapomnieniem, rozwój muzealnictwa to niektóre z wielu zadań realizowanych przez Zakon Jezuicki z zakresu kultury. To właśnie niesamowity majątek, zbiory, archiwa itp. zobowiązują do podjęcia działań w zakresie odnowy, renowacji. Na te cele Zakon Jezuicki już od kilku lat stara się o środki krajowe oraz UE z bardzo dobrym rezultatem.
     W 2005 r. przygotowaliśmy projekt, który obejmował prace budowlano – konserwatorskie w 3 obiektach jezuickich w Krakowie /Projekt: Jezuickie Perły Południa – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”, otrzymano dofinansowanie w wys. 2 MLN Euro, dofinansowanie w wys. 85% wartości całkowitej Projektu, w roku 2009 zakończymy jego realizację/. Oprócz projektów tzw. Twardych realizujemy projekty miękkie krzewiące kulturę, ochronę tradycji lokalnych, lekcje żywiej historii oraz patriotyzm, umiłowanie własnej wartości kulturowej wśród społeczności lokalnej. To właśnie poprzez realizację takich akcji powstała myśl o realizacji dużego Projektu w celu odnowy potężnego Kompleksu w Starej Wsi wraz z adaptacją niszczejących, niewykorzystanych obiektów na cele kulturalne.

OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest Projekt
I studium wykonalności wraz z analizą;
II przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz porady prawne z tego zakresu;
III prace nadzoru budowlanego, konserwatorskiego w celu "dobrej realizacji zadania".
IV wykonanie prac konserwatorsko budowlanych: wykonanie elewacji bazyliki wraz z poprawą blacharki; wykonanie elewacji domu zakonnego;
V promocja Projektu;
VI zarządzanie Projektem

GRUPY DOCELOWE, DO KTORYCH KIERUJEMY PROJEKT

Grupami docelowymi, do których będzie skierowany Projekt oraz intensywna informacja i promocja Projektu będą:
    a/ społeczność lokalna czyli mieszkańcy miasta Brzozów, Podkarpacia oraz całej Polski;
    b/ artyści, turyści, pielgrzymi z kraju i zagranicy,
    c/ władze samorządów lokalnych / Miasta Brzozów, Urząd Gminy, Starostwa Powiatowe, województwo podkarpackie/,
    d/ potencjalni wykonawcy robót i dostaw,


      W naszym Projekcie będą realizowane inwestycje wspierające osiągnięcie celów Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, celów Strategii Województwa Podkarpackiego oraz celów Strategii Powiatu i Gminy Brzozów. Dzięki nim zostanie urozmaicona oferta kulturalna Regionów objętych projektem co przyczyni się do wzrostu liczby turystów zagranicznych oraz uatrakcyjni ofertę kulturalna i inwestycyjną regionu i kraju.
      Myślą przewodnią projektu jest modernizacja obiektów i otoczenia Zakonu Jezuitów w sposób umożliwiający doskonalsze obcowanie z dziedzictwem kulturowym i historycznym miejsc objętych Projektem. Walory historyczne, kulturowe, architektoniczne, krajobrazowe, przyrodnicze całego kompleksu Starowiejskiego stanowią o wyjątkowości i oryginalności tego obszaru, przyciągając rok rocznie coraz liczniejsze grupy pielgrzymów i turystów. To tutaj odbywa się wiele imprez w dziedzinie kultury, historii czy patriotyzmu. Przygotowując i doskonaląc nasza bazę do krzewienia kultury będziemy mogli rozwijać i doskonalić ofertę kulturalno – historyczną.

Cele ogólne projektu:
  1/ Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz przekaz wartości kulturalnych regionu pielgrzymom i młodym pokoleniom,
  2/ Wzrost atrakcyjności kulturowej i turystycznej Podkarpacia,
  3/ Podniesienie jakości życia i wzrost kompetencji kulturalnych społeczeństwa poprzez szeroko dostępną i atrakcyjną ofertę kulturalną – wzrost wydatków turystów, pielgrzymów w nowo powstałym produkcie kulturalnym.

Cele bezpośrednie:
  1/ Ochrona i odnowa zabytków kompleksu zakonnego w Starej Wsi / prace remontowo konserwacyjne na zewnątrz/,
  2/ Wzrost liczby odwiedzających muzea.

      Cele ogólne i bezpośrednie naszego Projektu są spójne z celami RPO WP, Osi priorytetowej VI "Turystyka i Kultura". Nawiązują i są spójne z hasłem Podkarpacia "Pięknie i prawdziwie", który nawiązuje do harmonijnego wykorzystania tajemnicy ukrytej w przyrodzie oraz bogatego wielokulturowego dziedzictwa, gdzie konieczne jest podjęcie działań służących odnowie obiektów dziedzictwa kultury znajdujących się w złym stanie - jesteśmy beneficjentem kwalifikującym się do otrzymania dofinansowania: kościoły i związki wyznaniowe,
- wartość całkowita projektu /koszty kwalifikowane/: 3 725 385,85 PLN
     Został starannie przygotowany, cieszy się zarówno poparciem władz Województwa Podkarpackiego, władz samorządów lokalnych oraz miejscowej społeczności, co dobrze rokuje odnośnie osiągnięcia spodziewanego efektu społecznego oraz kulturowego.

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

      Istnieje ogromna potrzeba realizacji zamierzonych w tym projekcie działań. Są one kwintesencją życia religijnego, kulturowego oraz turystycznego całej lokalnej społeczności. Obiekty zwane Jezuickimi Perełkami Podkarpacia maja silne oddziaływanie na region, co wzmaga dialog społeczny i przynosi korzyści w dalszych działaniach. Środki określane w budżecie są traktowane jako najważniejsza potrzeba i przyśpieszą w znacznej mierze efekt końcowy czyli odnowione, dostosowane do celów kulturowych oraz wypromowane obiekty: 1/ Bazylika; 2/ dom zakonny.
     Dlaczego ten Projekt i dlaczego te Obiekty? Otóż w kompleksie jezuickim istnieje obecnie Muzeum Prowincji Południowej OO. Jezuitów, które powstało 70 lat temu. Początkowo funkcjonowało jako „izba pamięci” gromadząca ok. 300 obiektów związanych ze Starowiejskim Klasztorem i Kolegium. W późniejszym okresie nastąpił jego rozwój a profesjonalna opieka kustoszy doprowadziła do utworzenia profesjonalnej kolekcji i ekspozycji muzealnej. Utworzono działy: Sztuki Sakralnej i Rzemiosła Artystycznego, Misyjnego /Egzotyki/ i Etnograficznego, które zaczęto intensywnie budować poprzez pozyskiwanie nowych obiektów.
     W latach 2004 – 2006 Muzeum zostało gruntownie odnowione, otrzymując nową i efektywną ekspozycję, dzięki czemu zostało zaliczone w poczet największych i najchętniej odwiedzanych na Podkarpaciu placówek muzealnych. Na ekspozycji stałej liczącej blisko 500m kw. prezentowanych jest ok. 3000 eksponatów. Rocznie przez sale przewija się ok. 20 000 zwiedzających. Jednak istnieje wiele kolekcji w tym np. Dzieła Sztuki Współczesnej w ilości ok. 100 sztuk, które nie mogą być eksponowane z powodu braku profesjonalnych pomieszczeń i wyposażenia. Dlatego istnieje potrzeba realizacji projektu aby Obiekty Starowiejskie stały się Perłą Podkarpacką, Polską Europejską, a nawet można powiedzieć i światową.
Początek strony

* * *